کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱قرنتیان 3:21 هزارۀ نو (NMV)

پس دیگر کسی به انسانها فخر نکند. زیرا همه چیز متعلق به شماست،

خوانده شده فصل کامل ۱قرنتیان 3

نمایش آیه ۱قرنتیان 3:21 زمینه