کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 6:18 هزارۀ نو (NMV)

آنان را امر کن که نیکویی کنند و در کارهای خیر دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده‌دست باشند.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 6

نمایش آیه ۱تیموتائوس 6:18 زمینه