کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 5:21 هزارۀ نو (NMV)

در پیشگاه خدا و مسیحْ عیسی و فرشتگان برگزیده، تو را سوگند می‌دهم که این دستورها را بدون پیشداوری رعایت کنی و هیچ کاری را از سر جانبداری انجام ندهی.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 5

نمایش آیه ۱تیموتائوس 5:21 زمینه