کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 5:17 هزارۀ نو (NMV)

مشایخی که نیکو رهبری کرده باشند، شایستۀ حرمتی دو چندانند، بخصوص آنان که در کار موعظه و تعلیم زحمت می‌کشند.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 5

نمایش آیه ۱تیموتائوس 5:17 زمینه