کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 4:2 هزارۀ نو (NMV)

این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی می‌آورند که وجدانشان بی‌حس شده است.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 4

نمایش آیه ۱تیموتائوس 4:2 زمینه