کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 4:10 هزارۀ نو (NMV)

که ما امید خویش را بر خدای زنده نهاده‌ایم که نجات‌دهندۀ جملۀ آدمیان، بخصوص مؤمنان است؛ و برای همین نیز زحمت می‌کشیم و جدّ و جهد می‌کنیم.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 4

نمایش آیه ۱تیموتائوس 4:10 زمینه