کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 4:1 هزارۀ نو (NMV)

امّا روح، آشکارا می‌گوید که در زمانهای آخر، برخی از ایمان رویگردان شده، از ارواح گمراه‌کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 4

نمایش آیه ۱تیموتائوس 4:1 زمینه