کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 2:2 هزارۀ نو (NMV)

از آن جمله برای حاکمان و همۀ صاحبمنصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم.

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 2

نمایش آیه ۱تیموتائوس 2:2 زمینه