کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تیموتائوس 1:3 هزارۀ نو (NMV)

چنانکه به هنگام عزیمتم به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز از تو می‌خواهم در اَفِسُس بمانی تا بعضی را فرمان دهی که تعلیمی دیگر ندهند

خوانده شده فصل کامل ۱تیموتائوس 1

نمایش آیه ۱تیموتائوس 1:3 زمینه