کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تسالونیکیان 5:14 هزارۀ نو (NMV)

ای برادران، از شما استدعا می‌کنیم که کاهلان را هشدار دهید؛ کم‌جرئتان را تشویق کنید؛ ضعیفان را حمایت نمایید؛ و با همه بردبار باشید.

خوانده شده فصل کامل ۱تسالونیکیان 5

نمایش آیه ۱تسالونیکیان 5:14 زمینه