کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تسالونیکیان 3:9 هزارۀ نو (NMV)

امّا چگونه می‌توانیم به شکرانۀ این همه شادی که به‌خاطر شما در حضور خدای خود یافته‌ایم، او را سپاسی بسزا گوییم؟

خوانده شده فصل کامل ۱تسالونیکیان 3

نمایش آیه ۱تسالونیکیان 3:9 زمینه