کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تسالونیکیان 1:4 هزارۀ نو (NMV)

زیرا ای برادران که محبوب خدایید، از برگزیدگی شما آگاهیم.

خوانده شده فصل کامل ۱تسالونیکیان 1

نمایش آیه ۱تسالونیکیان 1:4 زمینه