کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 6:70 هزارۀ نو (NMV)

عیسی به آنان پاسخ داد: «مگر شما دوازده تن را من برنگزیده‌ام؟ با این حال، یکی از شما ابلیسی است.»

خوانده شده فصل کامل یوحنا 6

نمایش آیه یوحنا 6:70 زمینه