کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 4:54 هزارۀ نو (NMV)

این دوّمین آیتی بود که عیسی هنگامی که از یهودیه به جلیل آمد، به ظهور رسانید.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 4

نمایش آیه یوحنا 4:54 زمینه