کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 3:15 هزارۀ نو (NMV)

تا هر که به او ایمان آوَرَد، حیات جاویدان داشته باشد.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 3

نمایش آیه یوحنا 3:15 زمینه