کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 21:22 هزارۀ نو (NMV)

عیسی به او گفت: «اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند، تو را چه؟ تو از پی من بیا!»

خوانده شده فصل کامل یوحنا 21

نمایش آیه یوحنا 21:22 زمینه