کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 18:25 هزارۀ نو (NMV)

در همان حال که شَمعون پطرس ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد، برخی از او پرسیدند: «آیا تو نیز یکی از شاگردان او نیستی؟» او انکار کرد و گفت: «نه! نیستم.»

خوانده شده فصل کامل یوحنا 18

نمایش آیه یوحنا 18:25 زمینه