کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 16:8 هزارۀ نو (NMV)

چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 16

نمایش آیه یوحنا 16:8 زمینه