کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 10:32 هزارۀ نو (NMV)

عیسی به ایشان گفت: «کارهای نیکِ بسیار از جانب پدر خود به شما نمایانده‌ام. به سبب کدامین یک از آنها می‌خواهید سنگسارم کنید؟»

خوانده شده فصل کامل یوحنا 10

نمایش آیه یوحنا 10:32 زمینه