کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:8 هزارۀ نو (NMV)

با این همه، به گونه‌ای مشابه، این کسان نیز بر پایۀ خوابهایی که می‌بینند بدنهای خویش را نجس می‌سازند و اقتدار خداوند را رد می‌کنند و به بزرگان آسمانی اهانت می‌ورزند.

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:8 زمینه