کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:7 هزارۀ نو (NMV)

به همین گونه، سُدوم و عَمورَه و شهرهای اطراف، که همانند آنان بی‌عفتی کردند و در پی شهوات غیرطبیعی رفتند، با تحمّل مجازاتِ آتش ابدی، چون درس عبرت مقرر گشتند.

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:7 زمینه