کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:4 هزارۀ نو (NMV)

زیرا برخی کسان که محکومیتشان از دیرباز رقم خورده، مخفیانه در میان شما رخنه کرده‌اند. اینان خدانشناسانی هستند که فیض خدای ما را به جواز ارتکاب فجور بدل می‌کنند و عیسی مسیح، یگانه سرور و خداوند ما را انکار می‌نمایند.

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:4 زمینه