کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:22 هزارۀ نو (NMV)

نسبت به برخی که متزلزلند، رحیم باشید؛

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:22 زمینه