کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:18 هزارۀ نو (NMV)

که به شما گفتند: «در زمانهای آخر، استهزاکنندگانی خواهند آمد که بنا بر شهوات خود که خلاف دینداری است، رفتار خواهند کرد.»

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:18 زمینه