کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:17 هزارۀ نو (NMV)

امّا شما ای عزیزان، پیشگویی رسولان خداوند ما عیسی مسیح را به یاد داشته باشید

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:17 زمینه