کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:13 هزارۀ نو (NMV)

آری، اینان همچون امواج خروشان دریایند که اعمال ننگینشان را چون کف برمی‌آورند، و ستارگانی سرگردانند که تاریکی مطلقِ ابدی برایشان مقرر است.

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:13 زمینه