کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یعقوب 5:10 هزارۀ نو (NMV)

برادران، از پیامبرانی که به نام خداوند سخن می‌گفتند، درسِ صبر در مصائب را فرا گیرید.

خوانده شده فصل کامل یعقوب 5

نمایش آیه یعقوب 5:10 زمینه