کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یعقوب 3:1 هزارۀ نو (NMV)

برادران من، مباد که بسیاری از شما در پی معلّم شدن باشند، زیرا می‌دانید که بر ما معلّمان، داوریِ سخت‌تر خواهد شد.

خوانده شده فصل کامل یعقوب 3

نمایش آیه یعقوب 3:1 زمینه