کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یعقوب 2:14 هزارۀ نو (NMV)

برادرانِ من، چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد، امّا عمل نداشته باشد؟ آیا چنین ایمانی می‌تواند او را نجات بخشد؟

خوانده شده فصل کامل یعقوب 2

نمایش آیه یعقوب 2:14 زمینه