کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یعقوب 1:24 هزارۀ نو (NMV)

و خود را در آن می‌بیند، امّا تا از برابر آن دور می‌شود، از یاد می‌برد که چگونه سیمایی داشته است.

خوانده شده فصل کامل یعقوب 1

نمایش آیه یعقوب 1:24 زمینه