کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یعقوب 1:17 هزارۀ نو (NMV)

هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی.

خوانده شده فصل کامل یعقوب 1

نمایش آیه یعقوب 1:17 زمینه