کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولُسیان 3:2 هزارۀ نو (NMV)

به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است.

خوانده شده فصل کامل کولُسیان 3

نمایش آیه کولُسیان 3:2 زمینه