کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولُسیان 2:5 هزارۀ نو (NMV)

زیرا هرچند در جسم از شما دورم، لیکن در روح با شما هستم و از مشاهدۀ نظم و ایمان پایدارتان به مسیح شادمانم.

خوانده شده فصل کامل کولُسیان 2

نمایش آیه کولُسیان 2:5 زمینه