کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولُسیان 2:12 هزارۀ نو (NMV)

و در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید، با او برخیزانیده شدید.

خوانده شده فصل کامل کولُسیان 2

نمایش آیه کولُسیان 2:12 زمینه