کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولُسیان 1:4 هزارۀ نو (NMV)

زیرا وصف ایمان شما به مسیحْ عیسی و محبتی را که به همۀ مقدسین دارید، شنیده‌ایم.

خوانده شده فصل کامل کولُسیان 1

نمایش آیه کولُسیان 1:4 زمینه