کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولُسیان 1:1 هزارۀ نو (NMV)

از پولس که به خواست خدا، رسول مسیحْ عیسی است، و از برادرمان، تیموتائوس،

خوانده شده فصل کامل کولُسیان 1

نمایش آیه کولُسیان 1:1 زمینه