کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مکاشفه 7:8 هزارۀ نو (NMV)

از قبیلۀ زِبولون، دوازده هزار تن،از قبیلۀ یوسف، دوازده هزار تن،و از قبیلۀ بِنیامین دوازده هزار تن.

خوانده شده فصل کامل مکاشفه 7

نمایش آیه مکاشفه 7:8 زمینه