کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مکاشفه 6:14 هزارۀ نو (NMV)

و آسمان جمع شد، چون طوماری که در خود پیچیده شود، و هر کوه و جزیره‌ای از جای خود برگرفته شد.

خوانده شده فصل کامل مکاشفه 6

نمایش آیه مکاشفه 6:14 زمینه