کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مکاشفه 5:3 هزارۀ نو (NMV)

و هیچ‌کس، نه در آسمان، نه بر زمین، و نه در زیر زمین، توانِ آن نداشت که طومار را برگشاید یا حتی در آن نظر کند.

خوانده شده فصل کامل مکاشفه 5

نمایش آیه مکاشفه 5:3 زمینه