کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مکاشفه 4:2 هزارۀ نو (NMV)

در دم در روح شدم و هان تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت کسی نشسته بود.

خوانده شده فصل کامل مکاشفه 4

نمایش آیه مکاشفه 4:2 زمینه