کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مکاشفه 22:16 هزارۀ نو (NMV)

«من، عیسی، فرشتۀ خود را نزد شما فرستادم تا این چیزها را به کلیساها اعلام کند. من ریشه و نسل داوود و ستارۀ درخشان صبح هستم.»

خوانده شده فصل کامل مکاشفه 22

نمایش آیه مکاشفه 22:16 زمینه