کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَرقُس 9:3 هزارۀ نو (NMV)

جامه‌اش درخشان و بسیار سفید شد، آن‌گونه که در جهان هیچ مادّه‌ای نمی‌تواند جامه‌ای را چنان سفید گرداند.

خوانده شده فصل کامل مَرقُس 9

نمایش آیه مَرقُس 9:3 زمینه