کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَرقُس 8:18 هزارۀ نو (NMV)

آیا چشم دارید و نمی‌بینید و گوش دارید و نمی‌شنوید؟ و آیا به یاد ندارید؟

خوانده شده فصل کامل مَرقُس 8

نمایش آیه مَرقُس 8:18 زمینه