کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَرقُس 8:11 هزارۀ نو (NMV)

فَریسیان نزد عیسی آمدند و با او به مباحثه نشستند. آنها برای آزمایش، آیتی آسمانی از او خواستند.

خوانده شده فصل کامل مَرقُس 8

نمایش آیه مَرقُس 8:11 زمینه