کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَرقُس 2:14 هزارۀ نو (NMV)

هنگامی که قدم می‌زد، لاوی پسر حَلْفای را دید که در خَراجگاه نشسته بود. به او گفت: «از پی من بیا.» او برخاست و از پی عیسی روان شد.

خوانده شده فصل کامل مَرقُس 2

نمایش آیه مَرقُس 2:14 زمینه