کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَرقُس 13:25 هزارۀ نو (NMV)

ستارگان از آسمان فرو خواهند ریختو نیروهای آسمان به‌لرزه در خواهند آمد.“

خوانده شده فصل کامل مَرقُس 13

نمایش آیه مَرقُس 13:25 زمینه