کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَرقُس 10:26 هزارۀ نو (NMV)

شاگردان که بسیار شگفت‌زده بودند، به یکدیگر می‌گفتند: «پس چه کسی می‌تواند نجات یابد؟»

خوانده شده فصل کامل مَرقُس 10

نمایش آیه مَرقُس 10:26 زمینه