کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَتّی 8:23 هزارۀ نو (NMV)

سپس عیسی سوار قایقی شد و شاگردانش نیز از پی او رفتند.

خوانده شده فصل کامل مَتّی 8

نمایش آیه مَتّی 8:23 زمینه