کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَتّی 7:29 هزارۀ نو (NMV)

زیرا با اقتدار تعلیم می‌داد، نه مانند علمای دین ایشان.

خوانده شده فصل کامل مَتّی 7

نمایش آیه مَتّی 7:29 زمینه