کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَتّی 4:6 هزارۀ نو (NMV)

و به او گفت: «اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است:«”فرشتگان خود را دربارۀ تو فرمان خواهد دادو آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت،مبادا پایت را به سنگی بزنی.“»

خوانده شده فصل کامل مَتّی 4

نمایش آیه مَتّی 4:6 زمینه